Вчера Димана Ранкова, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, издаде частично одобрение на правилника на БФБ-София АД, свързан с функционирането на търговската система XETRA.

DarikFinance.bg я потърси, за да разберем какво значи частично одобрение, какви за забележките на надзора и компромис ли беше това одобрение. Ето и нейното мнение.

Г-жо Ранкова, вчера Комисията за финансов надзор издаде частично одобрение на Правилника за дейността на Борсата. Какво значи частично?

Действително след оповестеното вчера решение се провокираха множество въпроси около “частичното” одобрение на новия борсов правилник. Бих искала да уверя инвестиционната общност, че то не води до ограничения в следващите седмици спрямо дейността на БФБ. В междинния период ще действат онези текстове от досегашния борсов правилник, които третират съответните въпроси и по които възпроизведени в някаква степен в новия правилник имаме бележки и отправяме препоръки за отразяването им. Трябва да е категорично ясно на всички заинтересовани лица, че “празнина” не съществува и няма повод за притеснения във връзка с вчерашното частично одобрение.

Какви са основните ви забележки?

Текстовете, по които взаимно ще доуточним аргументите си, не се отнасят до старта на XETRA и не съществува проблем той да се състои на 16 юни. Има текстове, по които се касае за наши въпроси, а не за забележки. И в този смисъл съм сигурна, че взаимно ще намерим отговорите. Вече беше оповестено чрез съобщение на КФН, че се отнася за въпроси, свързани с надзорните функции на БФБ спрямо участниците в търговията, уточняване на изискванията и функциите на т.нар. “администратори по сигурността” и “старши брокер” (лица в ИП, които не са предвидени в наредбата за дейността на ИП, но очевидно новата система ги позволява и поради това искаме да се уточни какви са тези лица), гарантиране на възможността за “двойно листване” чрез предвиждане на коректни процедури, отделни детайли в правилата за управление на риска. По тези текстове вече сме провели диалог и той, естествено, ще бъде продължен при необходимост, за да финализираме в кратки срокове влизането в сила на целия борсов правилник. Считам, че и КФН, и БФБ съзнават необходимостта от плавен преход към новата търговска платформа и подхождат изключително отговорно към реализацията на този проект. Нямаме съмнение, че изборът на XETRA е много добър и във връзка с това бъдещото сътрудничество с Дойче бьорзе може да се приветства само с положителни очаквания. Поради това КФН ще се стреми към финализиране на процедурата в кратки срокове и разчитаме на сътрудничеството на БФБ, за да осигурим плавен преход без никакви сътресения за пазара и всички негови участници.

Защо се стигна до там, Правилника да бъде одобрен в последния момент?

Това е сериозен проект и сме длъжни да го направим такъв, че да отговаря на вижданията на различните участници. Той трябва да е създаден след диалог със всички заинтересовани лица, изслушване на аргументи, даване на мотиви по породили се въпроси и т.н. А това показва, че е необходимо време и сътрудничество.

Това, че имате забележки към Правилника ще попречи ли на нормалното и правилно функциониране на XETRA и сключените сделки?

Текстовете, по които допълнително ще доуточним аргументите си в следващите дни след началото на новата система, не засягат старта на XERTA и не съществува проблем той да е на 16 юни.

Компромис ли беше това одобрение?

Считам, че е точното решение, защото пазарът имаше необходимост от него. В подобна ситуация всеки от нас е длъжен на търси диалога, защото ролята ни е да съхраняваме спокойствието на пазара.

Дадохте 14-дневен срок на БФБ да се съобрази с направените от КФН бележки. На коя дата изтича този срок? Ще успее ли борсата да направи промени в този срок?

Сигурна съм, че ще намерим взаимно и в диалог решение в този срок, така както вече се ангажирахме и чрез своите публични изявления от страна на двете институции.