Фирмите - концесионери на минерални извори в България вече няма да ползват щатския долар като отправна валута, спрямо която се изчислява размера на вноската им към бюджета. С решение на Министерски съвет се отменя досегашната практика, която се е наложила поради факта, че повечето минерални извори са отдадени на концесия преди обвързването на българския лев към еврото през 1999-та година.

Промените са предложени от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и са подкрепени от концесионерите на минерални води. Според организациите досегашната практика е затруднявала бизнеса с невъзможността да се планират с точност бъдещите разходи. Освен това се създават неясноти относно размера на дължимите плащания и предпоставки за субективизъм при извършване на изчисленията.

Досегашната практика е създавала трудности и на държавната администрация, тъй като Данъкът добавена стойност се заплаща задължително в левове към момента на данъчното събитие (четири пъти в годината), което  не винаги съвпада с датата на извършване на плащането.

Това изисква непрекъснати преизчисления на дължимите и извършените плащания, което създава условия за допускане на грешки и възникване на недоразумения относно финансовите задължения на концесионерите.

Занапред концесионното плащане за 1 кубически метър минерална вода ще се формира в размер, еквивалентен на досегашния, но превалутиран в лева по официалния курс на БНБ в деня на датата на решението, взето от Министерския съвет.