На дефицит от 670.9 млн. евро излиза текущта и капиталова сметка на България за периода януари- юни. Това е 1.9% от БВП на страната, при дефицит от 2 343 млн. евро или 6.9% от БВП на страната към същия период на миналата година.

Конкретно за месец юни текущата сметка е положителна, в размер на 117 млн. евро, се казва в информацията на Българска народна банка. Основни фактори за излишъка по текущата сметка са намалелите дефицити по търговското салдо (със 192.2 млн. евро) и по статия Доход (със 109.6 млн. евро), както и увеличението на салдата по статия Услуги (със 71.9 млн. евро) и по статия Текущи трансфери (с 24.8 млн. евро).

За януари – юни 2010 година текущата сметка има дефицит от 623.6 млн. евро.

Търговското салдо за януари – юни 2010 г. е отрицателно, в размер на 1 398.5 млн. евро (4% от БВП), при отрицателно салдо от 2 393.4 млн. евро (7.1% от БВП) през същия период на миналата година. За юни 2010 г. то е отрицателно, в размер на 151.6 млн. евро.

Износът за шестмесечието на настоящата година възлиза на 6 807.8 млн. евро, при 5 418.9 млн. евро година по-рано. Това е покачване с 25.6% на годишна база.

Само през юни износът е 1 408.4 млн. евро, при 999.9 млн. евро за същия месец на миналата година.

Вносът за полугодието e в размер на 8 206.4 млн. евро, при 7 812.3 млн. евро за януари – юни 2009 година. Нарастването е с 5% на годишна база. Само за юни вносът е 1 560.1 млн. евро, при 1343.8 млн. евро година по-рано.

Преките чуждестранни инвестиции в страната са 358.5 млн. евро (1% от БВП), при 1 616.7 млн. евро (4.8% от БВП) за януари – юни 2009 г. 

Преките инвестиции покриват 57.5% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 61.1% за януари – юни 2009 г.

Преките инвестиции в чужбина за шестмесечието са 58.6 млн. евро, при 45.3 млн. евро за януари – юни 2009 г.