Три акционерни дружества със седалище в град Сливен планира да учреди Декотекс АД. Компанията ще бъде едноличен собственик на капитала им и възнамерява чрез тях да развие програма за инвестиране в строителството.


Това става ясно от доклад, изготвен от Съвета на директорите, в който се обосновава необходимостта от промяна на дейността на Декотекс през 2008 година. Един от проектите, с който новите акционерни дружества ще се заемат, е свързан със закупения чрез търг общински парцел, върху който да бъдат построени 55 жилища и параклис. Балансовата стойност на този недвижим имот е близо 5.2 млн. лева. 

Друг обект е централната производствена площадка в град Сливен и село Кермен, като земята там е на стойност 6900 482 лева. Дружеството, което ще бъде създадено да управлява проекта, свързан с този имот, ще има предмет на дейност инвестиране в строителство, отдаване под наем и и продажба на сгради с административно и търговско предназначение.

Третото акционерно дружество ще се цели в привличането на партньори с дългогодишен опит в областта на текстилната промишленост с оглед на възможността за достъп до по- широки пазари в рамките на Европейския съюз. Капиталът на това дружество ще се формира с апортна вноска от Декотекс АД, която ще се състои само от движими вещи- машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, суровини и материали, които са на обща стойност малк оповече от 23.5 млн. лева.

Учредяването на трите акционерни дружества ще бъде предложено за гласуване на извънредно общо събрание. То е насрочено за 21 декември, а при липса на кворум ще се проведе на 7 януари.

Това означава, че 5 декември е последният срок, в който борсови сделки с акции на дружеството могат да дадат право на нов за Декотекс инвеститор да участва и упражни своя глас по време на общото събрание на акционерите.