На 19.10.2010 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на Имоти Директ АДСИЦ-София от 2 100 000 лв. на 21 000 000 лв.,  разпределен в 2 100 000 бр. обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка една – съобщи фондовата борса чрез информационната си система.