Продажбата на дялове от трите договорни фонда на Управляващо дружество ПБФК Асет Мениджмънт- ПИБ Гарант, ПИБ Аванагард и ПИБ Класик, стартира на 19 ноември. Считано от тази дата инвеститорите могат да участват в регистрираните от Комисията за финансов надзор колективни инвестиционни схеми, които покриват цялата гама от рискове на пазара.

Минималната стойност на дяловете, които инвеститорите могат да закупят по една сделка, е 100 лева.

Най- нискорисковият от фондовете ПИБ Гарант ще инвестира преимуществено в дългови ценни книжа и краткосрочни ценни книжа. Умереният ПИБ Класик ще насочва 60% от активите си в акции, облигации и корпоративни ценни книжа, а всокодоходният ПИБ Авангард ще оперира главно с акции.

Предвидена е и възможност за обратно изкупуване на дялове от договорните фондове. То може да започне след като дружествата наберат задължителния минимум активи от 500 хиляди лева.