116 дружества ще се регистрират на Приватизационен пазар, сегмент Централизиран публичен търг, съобщават от Българска фондова борса. Основание за въвеждането им е публикация в Държавен вестник и постъпило заявление от Агенцията за приватизация.

Сред дружествата, в които държавата продава дялови участия, са Елхим Искра АД, Емка АД, Ломско пиво АД, М+С Хидравлик АД, Медика АД, Стоманени профили АД, Видахим АД, Каучук АД и други.

Пълният списък може да видите тук. В него са посочени вида на предлаганите книжа, минималната продажна цена на партидата и броят на пуснатите за продажба акции.

Началната и крайната дата на централизирания публичен търг са респективно 16.06.2008 година и 26.06.2008 година. Поръчките за покупка на предложените на Централизрания публичен търг акции се въвеждат посредством досегашната система за търговия РТС.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.