От 9 до 16 часа ще се проведе записването за акции от Енемона АД. В рамките на един ден чрез мениджърите на емисията Елана Трейдинг и ОББ компанията ще предложи на инвеститорите 2 млн. акции с номинална стойност един лев и ценови диапазон на емисионната им стойност 11-16.80 лева.

При максимална цена на пласмент Енемона ще увеличи капитала си с 33.6 млн. лева. Настоящият капитал на дружеството е разпределен в 9 933 600 акции. Мажоритарен собственик на над 90% от дяловете е Дичко Прокопиев, главен изпълнителен директор на енергийната компания.

Набраните чрез IPO-то средства Енемона ще използват за инвестиции по проект „Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България”, за изграждането на соларни електроцентрали, за закупуването на активи, с цел увеличаване възможностите на компанията като инженерингова и строително-монтажна фирма.

Значителна част от средствата ще бъдат разходвани за проекта „Ломски лигнити”, а с малка част от набрания капитал Енемона ще рефинансира част от дългосрочните си задължения с цел оптимизиране на кредитния портфейл и намаляване на лихвените и валутни рискове за компанията.

Публичното предлагане на Енемона ще предизвика значителен интерес за участниците на  пазара, се казва в анализ на Елана Трейдинг, публикуван на страницата на посредника. Но инвестиционните посредници вече взеха мерки за ограничаване на презаписването, се казва още в анализа. Изискването за поръчки, основани на действителни финансови активи, ще позволи пропорционално участие на институционални инвеститори и спекуланти.

Въпреки това, компанията е атрактивна и презаписването ще е над средното за останалите публични предлагания тази година – Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка, Каолин и Девин, са очакванията на инвестиционния посредник.