Акциите от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ се включват в търговията днес. С решение на БФБ за регистрация на последващата емисия от 5 125 370 акции, броят на книжата нараства до 55 825 370 акции с номинална стойност 1 лев.

Заради настъпилата промяна борсата извърши корекция в делителя на дружеството в индекса BGREIT, като за днешната търговска сесия :20.05.2008 година/ ще му се присвои стойност 1.089827080. Считано от 21.02.2008 година, на делителя отново се присвоява стойност 1 (едно).

За първото тримесечие на годината ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ обяви, че е реализирало 1.834 млн. лв. нетна печалба, а приходите от продажба на апартаменти нарастват трикратно спрямо същия отчетен период на миналата година и възлизат на 6.737 млн. лв.

На 14 април дружеството започна изплащане на дивидентите за 2007 година, в размер на 8 млн.лв., или 14.33 стотинки на акция, включително и за новите книжа от четвъртото по ред увеличение на капитала.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.