Днес /30 септември/ за търговия на Българската фондова борса ще бъдат въведени акциите от увеличенията на капитала на Момина крепост и Пи Ар Си АДСИЦ и емисията на Агроенерджи АДСИЦ.

Момина крепост увеличи капитала си със собствени средства - от 281 хил. лв. на 1.69 млн. лв. Акционер в Момина крепост е Софарма, като притежава пряко и чрез свързани лица 48.27% от капитала му.

Увеличението на Пи Ар Си АДСИЦ бе от 650 хил. лв. на 5.85 млн. лв. Това стана чрез издаване на 520 хил. нови акции, с номинална и емисионна стойност от 10 лв.

Емисията на Агроенерджи АДСИЦ е в размер на 18.5 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. Учредители на компанията са Вентчър Екуити България ЕООД с 65% от капитала, институционалният инвеститор договорен фонд Алфа Индекс Имоти чрез УД Алфа Асет Мениджмънт ЕАД с 30%, Юлиан Белев и Николай Добрилов с по 2.5%.

Агроенерджи АДСИЦ ще бъде специализирано в инвестиции в земеделска земя. То е част от групата на Вентчър Екуити България ЕООД, дружество, което е насочило инвестициите си към два основни сектора – земеделие и възобновяеми енергийни източници.