Приключи договарянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии за 2011 г., съобщиха от социалното министерство.

Такива са били договаряни за 77 икономически дейности и 9 групи професии. Работодателските и синдикални организации постигнаха споразумения за 30 икономически дейности, които се отнасят за около 1 300 000 работещи. В 22 икономически дейности има нарастване на минималния осигурителен доход, а в 7 икономически дейности споразуменията запазват размерите за 2010 г. Средният процент на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения е 5.6 процента. В 47 икономически дейности праговете ще бъдат актуализирани по административен път. Увеличението ще бъде с 5.6 на сто - колкото е достигнатият ръст на минималния осигурителен доход от сключените споразумения.

Най-висок ръст на минималния осигурителен доход се наблюдава в икономическите дейности: търговия - 10.2 на сто и туризъм /хотелиерство - 12.5 процента, следвани от икономическите дейности производство на хартия и картонени изделия - 9.7 на сто, селско и горско стопанство – съответно 7.2 процента и 7.4 на сто, и производство на облекло – 7 процента. Очакванията са, че новите размери на осигурителните прагове ще повишат приходите в държавното обществено осигуряване допълнително с около 110 милиона лева годишно и ще обхванат около 2.3 млн. осигурени.