От четвъртък, 10 януари, се въвеждат за търговия дялове на два договорни фонда: ДФ Аврора Кепитъл-Балансиран и ДФ Аврора Кепитъл - Global Commodity Fund-София. Размерът на двете емисии е променлив, като номиналната стойност на един дял е 10 лева. Присвоеният борсов код на първият от фондовете е DFACB, а на вторият се дава код DFACGC, съобщават от БФБ. Емисиите се регистрират на “Неофициален пазар”, “Пазар на други ценни книжа”.

Управляващото дружество Аврора Кепитъл АД е създадена през 2006 година с цел управление на активи и създаването на алтернативни финансови стратегии за институционални и индивидуални клиенти. Балансираният му фонд е инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, докато Global Commodity Fund- София е от балансиран тип, като инвестира предимно в чуждестранни акции, корпоративни облигации и деривативни инструменти на компании, чийто бизнес е пряко или косвено свързан с добиването, обработката, транспортирането и продажбата на природни ресурси.

В категорията природни ресурси се визират стоки като природен газ, петрол, мед, олово, платина, злато, какао, пшеница и други. Делът на акциите е до 70% от активите, делът на инструментите с фиксирана доходност до 70%, делът на деривативните инструменти – до 10%.

БФБ регистрира и последваща емисия ценни книжа на Доминант финанс АД-София /DOMIN/, като размерът й след увеличението е 13 200 000 броя акции с номинална стойност на една акция 1 лев. Те ще бъдат въведени за търговия на „Неофициален пазар на акции”, от 9 януари, сряда.