Доверие Обединен Холдинг АД ще увеличи капитала си от 13 149 848 лв., разпределен в 13 149 848 броя акции и номинална стойност 1 лев, до 14 026 505 лв., чрез издаване на нови 876 657 броя акции с право на един глас и номинална стойност 1 лев. Това решение е взето на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 4 декември тази година, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой не е по-малък от 701 325, се казва още в съобщението.

Новоемитираните акции са безналични, обикновени и поименни, с право на един глас и номинална стойност 1 лев всяка. Издаваните нови акции са от същият вид и клас, както и досегашните акции на дружеството.

Емисионната стойност на емитираните акции е 12 лв. за акция.

Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект.

Срещу 15 упражнени права може да бъде записана една нова акция. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Обслужването на увеличението на капитала ще се извърши от инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД.

Управителният орган на дружеството е овластен да приеме и внесе за потвърждаване в Комисията за финансов надзор на Проспект за публично предлагане на акции, както и да приема решения и да извършва всички необходими фактически и правни действия, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.

Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на общото събрание, или към 18 декември 2007 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, даващи право на глас в общото събрание, е 15 декември 2007 год.