Показателят на доверие в промишлеността се покачва с 1.7 пункта спрямо февруари. Това показват данните от бизнес анкетите на НСИ през март 2010 г. Повишението се дължи на по-оптимистичните очаквания на мениджърите за производствената дейност през следващите три месеца. Осигуреността на  предприятията с поръчки остава почти без промяна в сравнение с предходния месец.

През януари тази година индексът на промишленото производство намалява  с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година /по предварителни  данни/. Спад е отчетен в преработващата промишленост  - с 1.5%. Същевременно в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в добивната промишленост е регистрирано увеличение съответно от 1.1 и 0.4%.

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен  продукт /БВП/ през  четвъртото тримесечие на 2009 г. възлиза на 17.917 млрд. лв. по текущи цени,  като на човек от населението се падат 2 366.9 лева.

През януари 2010 г. общият показател „доверие на  потребителите”  се  понижава  с 0.8  пункта спрямо равнището си от октомври 2009 г., което се  дължи  главно  на  намаленото  доверие  сред населението  в  градовете.  По  мнение  на потребителите се  прогнозира, че икономическата ситуация  в  страната  няма  да  се  подобри  през следващите дванадесет месеца.

През  януари 2010  г.  приходите  от  продажби  в търговията на дребно намаляват  с 12.9%  спрямо същия  месец  на 2009  година (по  предварителни данни).   Понижение   се   наблюдава    във   всички съставни дейности, като в търговията с хранителни стоки,  напитки  и  тютюневи  изделия  е регистрирано  незначително  намаление  от 1.0%. Най-голям  спад  е  отчетен  в  търговията  с компютърна  и  комуникационна  техника  и  в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - съответно с 21.9 и 19.4%. 

За  индивидуално  потребление  на  населението през  четвъртото  тримесечие  на 2009  г.  се изразходват 72.7% от произведения БВП. Реалното намаление  на  показателя  спрямо  съответното тримесечие на 2008 г. е 8.7%.

През януари 2010  г. средното натоварване на мощностите в промишлеността остава почти без промяна в сравнение с октомври миналата  година и се оценява на 64.5%. Бруто  образуването  в  основен  капитал  през четвъртото  тримесечие  на 2009  г.  спрямо  същия период  на  предходната  година  намалява  в  реално изражение  с 35.4%.  Относителният  дял  на  тази категория в БВП е 24.7%.

През  четвъртото  тримесечие  на 2009 г.  общият брой  на  заетите  лица  на  възраст 15  и  повече навършени години е 3.172 млн., а относителният им дял от населението в същата възрастова група - 48.2%.  В  сравнение  със  същия  период  на 2008 г. броят  на  заетите  лица  намалява  със 191.9  хил.,  а коефициентът на заетост - с 2.6 пункта.

Безработните  лица  през  четвъртото  тримесечие на 2009 г. са 272.8 хил., или 7.9% от икономически активното  население.  В  сравнение  със  същото тримесечие  на  предходната  година  коефициентът на  безработица  нараства  с 2.9  пункта,  а  броят  на безработните лица - с 95.1 хиляди. 

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2010 г. 5.6%  от  промишлените  предприятия  посочват недостига  на  работната  сила  като  фактор, затрудняващ дейността им. През декември 2009  г. средната работна  заплата е 625 лв. (по предварителни данни), което е с 4.2% повече  в  сравнение  с  предходния  месец.  Спрямо декември 2008 г. ръстът е 10.4%. През  февруари 2010  г.  хармонизираният  индекс на  потребителските  цени  нараства  с 1.7%  в сравнение  със  същия  месец  на 2009  година.

Увеличение  на  цените  има  във  всички наблюдавани  групи  стоки,  с  изключение  на хранителни  продукти  и  безалкохолни  напитки, съобщения,  облекло  и  обувки  и  жилища,  вода, електроенергия,  газ  и  други  горива.  Най-голям ръст е регистриран в групата алкохолни напитки и тютюневи изделия - 18.3%. 

През  февруари тази година тримесечният  индекс  на междубанковия  пазар  СОФИБОР  намалява  от 4.44 на 4.27% в сравнение с предходния месец при стойност 6.61% през февруари 2009 година. Годишното увеличение на широките пари през февруари 2010  г.  е 8.1% при 5.5% през януари, като в края на февруари обемът им възлиза на 48.482 млрд.  лв. или 71.5%  от  прогнозния  БВП  за 2010  г.

Тесните  пари  М1  възлизат  на 18.252  млрд.  лв.,  като  се  увеличават  с 1.8%  на годишна база при спад от 5.1% през януари.  Обемът  на  вземанията  по  кредити  от нефинансови  предприятия  и  домакинства  през февруари 2010  г.  възлиза  на 49.749  млрд.  лв.,  като годишното  му  увеличение  е 2.4%  при 2.9%  през януари 2010  година.