Очакванията на инвестиращите във взаимни фондове са нереалистични откъм желанията за бърза печалба.

Средната сума, която българинът е склонен да вложи в такава колективна схема е 4 170 лв., а срокът – не повече от 1 година. Ще бъдат необходими между 4 и 5 години, за догонване на европейските страни по проникване сред населението на тази възможност за вложение на свободни парични средства.

Към момента тя е под нивото на инвестицията в пенсионен фонд от доброволното осигуряване.

Това са изводите от проучване сред 800 души на възраст 25 – 55 години, живеещи в големите градове София, Варна, Пловдив и определящи себе си като получаващи средни и високи доходи – от 1500 лв. и нагоре.

То е направено по инициатива на ДСК Управление на активи АД, което контролира 4 договорни фонда, а активите на взаимните му фондове са на стойност 92 млн. лв., което представлява пазарен дял от 14.2%

Данните показват, че за 60% от анкетираните основен фактор при избора на фонд е доходността, а показатели като големина на фонда и опита на управляващото дружество са пренебрегвани. Мнозинството от запитаните вече имат опит с инвестирането на средства и възприемат насочването на капитал към взаимен фонд като допълнение към портфейла, който вече са направили.

По мнението на запитаните като най-добра възможност за инвестиране на средства на първо място със 66.3% се нареждат недвижимите имоти, следвани от собствения бизнес с 12.3%.

От участвалите в изследването 46 на сто имат банков депозит, 40.6% имат договор с пенсионен фонд, 23.4% са сключили застраховка „Живот”, а едва 8.9% имат вложения в акции.

Прави впечатление, че 74% от хората не са търсили информация за това какво представлява инвестицията във взаимен фонд въобще. Според данните на ДСК потенциалът за растеж на индустрията на взаимните фондове е голям, но ще бъдат необходими 4 - 5 години за догонване на съотношението в Европа, което е близо 11%, при 18% в САЩ.

Според Петко Кръстев, който е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ДСК Управление на активи, взаимните фондове все още се възприемат като инструмент на бързата доходност. Краткият инвестиционен хоризонт от една година в съчетание с очакването за голяма печалба говорят за спекулативна нагласа на местните инвеститори, съчетана с недостатъчна инвестиционна култура.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.