От 19 август /сряда/ за търговия на Българската фондова борса ще бъдат въведени емисиите акции на Лев Инвест АДСИЦ и Изи Брокърс, съобщиха от институцията.

След първоначалното си увеличение, капиталът на Лев Инвест нарасна от 500 хил. лв. на 650 хил. лв. Присвоеният борсов код на фонда е 9LV.

Емисията на Изи Брокърс е в размер на 50 000 лева, разпределени в 25 000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка.

Основната дейност на емитента е свързана с учредяване и придобиване на дялове от дружества, осъществяващи дейност в сферата на застрахователното и банковото посредничество в България и Гърция.