До 5 млн. лева да достигне капитала да Родна земя Холдинг АД- Варна до 2012 година. Това ще гласува Общо събрание на акционерите на компанията, насрочено за 28 декември.

Увеличението на капитала ще стартира с издаване на 228 943 нови акции с номинална стойност 1 лев. Чрез емитирането им капиталът ще нарастне от 228 943 лева до 457 886 лева. Наба Инвест е инвестиционния посредник, който ще бъде предложен да извърши процедурата. 

Общото събрание ще гласува и нов устав, който овластява Съвета на директорите на Родна Земя Холдинг АД да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, деноминирани в евро, лева или друга валута.

Варненската компания бе в процедура по обявяване в ликвидация, но в началото на тази година акционерите взеха  решение за продължаване на дейността.

При липсата на кворум през декември, общото събрание ще се проведе на 12 януари. Последната дата за сключване на сделки с акции дружеството, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12 декември.