От Министерството на финансите съобщиха, че в края на март държавният дълг е в размер на ? 4 737.5 млн., от които ? 1 556.7 млн. вътрешен държавен дълг и ? 3 180.8 млн. външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с ? 355 млн., в сравнение с февруари.

Намалението на дълга се дължи основно на извършените плащания през месеца както и на предсрочно погасяване на част от дълга към Световната банка.

В края на тримесечието, делът на държавния дълг в общия размер на прогнозирания БВП възлиза на 15.0%, което представлява понижение с 1.1 процентен пункт, спрямо февруари.

В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 10.1%, а на вътрешния държавен дълг – 4.9% от БВП.

От началото на годината общият размер на извършените плащания по главници и лихви възлиза на 1432.2 млн. лв., от които: 1121.6 млн. лева. по външния и 310.6 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията, най-съществен е делът на тези в евро 64.4%, следван плащанията в левове 26.8% и в щатски долари 8.3%.