Благодарение на датското министерство на енергетиката и климата и неговата държавна програма за съвместно изпълнение, топлофикационното дружество в Бургас вече работи в пълен унисон с международните спогодби. Предприятието е едно от малкото в страната, редуцирало своите вредни емисии.

Според приетия през 1997 г. Протокол от Киото, държавите, които са го ратифицирали, обединяват усилията си срещу парниковия ефект и намаляване вредните емисии, които отделят техните предприятия. След като стана член на Европейския съюз, България също се включи в борбата срещу измененията на климата и въведе Европейска схема за търговия с квоти на емисии от парникови газове.

Топлофикация Бургас е поела ангажимент към Дания да продаде спестените редуцирани емисии.

Програмата на Дания съществува от 2003 година, като предприема и работи по проекти в Източна Европа и развиващите се страни и дава възможност  да се съчетават намаляването на въглеродните емисии с устойчиво индустриално развитие и трансфер на съвременни технологии и капитали към чужбина, според рамките на Протокола от Киото.

Проектът за съвместно изпълнение, реализиран в Бургас, силно подобрява околната среда чрез прилагане на нови високо ефективни технологии за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия и икономия на първичен енергоресурс, щадящи околната среда. Локалният ефект от иновацията са ниските цени на топлоенергия.