Експат Бета АДСИЦ ще увеличава капитала си от 4 342 890 лв. на 47 771 790 лв. За целта ще бъде издадена нова емисия от 43 428 900 обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Емисионната стойност е 1 лв.

Решението е взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 23 февруари.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 100 000 нови акции. Инвестиционният посредник, който ще обслужи увеличението на капитала е ИП БенчМарк Финанс АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!