На газовата криза може да се погледне и с добро око - какво друго, ако не тотално затягане на кранчето, можеше да подаде нужният начален импулс за големите проекти в енергетиката? Остава да се надяваме, че това наистина ще се случи.

Зависимостта на Европа от внос на суровини за енергетиката е близо 50%. Ако енергийната политика на страните от общността не бъде променена, се очаква тази зависимост да се увеличи на 65%, като само при газа изменението ще бъде от 57% на 84%.

У нас основно електроенергия се добива от АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ-ове на местни и вносни въглища. Потреблението на газ е в рамките на 3.370 млрд. куб. м. на година, като индустрията консумира 50% от това количество, енергийният сектор - 47%, услугите и обществения сектор - 2%, а бита потребява не повече от 1%.

 
ГАЗ

Местният добив на газ е в рамките на 295 млн. куб. м. и се реализира от Проучване и добив на нефт и газ АД и Мелроуз Рисорсис Сарл. Смята се, че находището в Галата е на изчерпване. 

Единственото хранилище на газ е това в Чирен и неговият капацитет е 0.35 млрд. куб. м. годишно. Максималният добив от подземно газохранилище достигнато през 2007-2008 г е 3.6 млн. куб. м. на ден.

БЕХ

Българският енергиен холдинг е изграден на база структурата на Булгаргаз Холдинг ЕАД. В него влизат Мини Марица Изток ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, ЕССО ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Булгартел ЕАД.

Мини Марица Изток ЕАД е най-голямото въгледобивно дружество у нас. Запасите му са от 2 096 млн. тона лигнитни въглища, което се превежда в още максимум 60 г. експлоатация при планирано увеличение на добива на 35 млн. т. годишно. Захранва ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Енел Марица изток 3 АД, Брикел ЕАД.

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България, която също работи на лигнити. Разполага с 8 енергийни блока, чиято обща инсталирана мощност е 1500 MW.

В АЕЦ Козлодуй ЕАД работят 2 блока, като инсталираната мощност е 2000 MW.

НЕК е най-големият производител на електрическа енергия от ВЕЦ. Стопанисва общо 29 водни централи с инсталирана мощност 2 563 MW. В ход са инвестиции по изграждане на Хидровъзел Цанков Камък, с мощност 80 MW и стойност на проекта стойност 220 млн. евро. Планира се да бъде завършен през 2010 г. Друг важен проект е Каскада Долна Арда.

Булгартрансгаз ЕАД е създадено през 2007 г. като дъщерно дружество на Булгаргаз Холдинг ЕАД след преструктурирането на Булгаргаз ЕАД. Собственик е на газопреносна мрежа от 1 700 км., както и на 945 км. транзитна мрежа. Под опеката му е и единственото газохранилище в България - Чирен. Дружеството е със сума на активите 782 млн. лв. и приходи от дейността 150 млн. лв.

Булгаргаз ЕАД е със сума на активите 564 млн. лв. Има за клиенти 44 обществени снабдители и 220 крайни потребители, сред които топлофикации и индустриални потребители.

ТЕЦ

Държавната комисия по енергийно  и водно регулиране /ДКЕВР/ е издала лицензии за извършване на топлоснабдителна дейност на 20 регионални компании. Други 13 лицензии са издадени за топлоелектрически централи в активите на химически, металургични, хранително-вкусови, нефтохимически и текстилни промишлени предприятия. 23 от тях разполагат с мощности за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обща инсталирана мощност 1400 MW.


 
Проектите:

Набуко - По него ще се пренася природен газ от Каспийския регион, Близкия изток и Северна Африка към територията на Югоизточна Европа и Европейския съюз. Трасето избягва Русия и Украйна.  Очаква се строителството му да стартира през 2010 г., а първите количества природен газ по него да бъдат транспортирани през 2013 г.

Южен поток - Той е стратегически проект, който се конкурира с Набуко заради входната точка на газа. Експертите казват, че който от двата проекта бъде реализиран първи, за него ще има газ. Потокът тръгва от Русия, минава през Черно море, след което се разклонява на две трасета през България, които завършват в Италия и Австрия.
 
Син поток – алтернатива за руския газ на проекта Набуко.

Междусистемна връзка с газопроводите на Турция и Гърция. 

Проект за изграждане на междусистемна връзка между румънската и българската газопреносни системи.

Проект за Транс - Адриатически газопровод от България през Македония и Албания по дъното на Адриатическо море до Италия.

Какво е LNG?

Танкерите LNG транспортират замразен природен газ, сгъстен под високо налягане.

Смята се, че ползването им е икономически изгодно при разстояния над 6 000 км. и не си струва товаренето на кораба за по-кратки разстояния. Изисква инвестиция в изграждането на станция, където компресираният газ да се превърне в субстанция, годна за пускане в системата за разпределение.

Този метод на внос у нас не се използва.

Слънце, вятър, биомаса

Произведената енергия от ветрогенератори през 2007 г. е 46.8 ГВтч, и представлява 1.7% от брутното електропроизводство от ВЕИ. Според националните цели до 2020 г. България трябва да достигне 16% дял на възобновяемите енергии в общото крайно потребление на енергия. За 2007 г. делът е 9.4%, което означава, че до 2020 г. ни остават още 6.6% до постигане на набелязаната цел.

Проучванията показват, че е възможно да се инсталират общо 2200- 3400 MW мощности, като в процес на присъединяване са 765 MW вятърни централи. В източната и южната част на България има потенциал за използване на слънчева енергия за производство на геотермални източници от около 200 MW.

В края на миналата година бе открит соларен парк край Ихтиман, който е с мощност 1 MW. Голяма разработка на подобен проект има и  в Свиленград.

Сред малкото проекти в оползотворяването на биомаса за производство на енергия е проектът за ТФЕЦ Никопол на Енемона АД. Планираната мощност е в границите на 50 MW топлинна енергия и 18 MW електрическа. Компанията е към финален етап на проучване на находището от лигнитни въглища край град Лом.

* Материалът е с аналитичен характер и не претендира за изчерпателност!