Комисията за финансов надзор одобри вливане между Енергони и две свързани с нея дружества - Роял Ресортс АД и Роял Инвестмънт ЕАД.

Енергони е учредено на 22 април, като капиталът му е 250 хил. лв. И двете дружества са непублични, като Роял Ресортс е с капитал в размер на 67 250 200 лв. Роял Инвестмънт е учредено чрез извършване на непарична вноска, представляваща нематериален актив, оценен на 547 308 000 лв.

След сливането Енергони ще увеличи капитала си до 547 553 000 лв., което ще го превърне в дружество с най-голям капитал на Българската фондова борса.

Енергони е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Учредители на дружеството са Димитриос Айвалиотис, който притежава 99.8% от капитала и Йоанис Никитакис – с 0.2% от капитала.

В Съвета на директорите влизат Йоанис Никитакис, председател на СД, Димитриос Айвалиотис, изп. директор и зам. председател и Константинос Коалокасидис, замесник-член на СД.

Основният предмет на дейност на дружеството е проучване и разработване на енергийни проекти за производство на електрическа енергия, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждане на обекти за енергетика.