На проведено вчера общо събрание на акционерите на Енергоремонт Холдинг АД решиха е взето решение част от печалбата за миналата година да бъде раздадена като дивидент. Между акционерите на компанията ще бъдат разпределени 192 137 лв. Размерът на брутния дивидент за една акция е 0.05 лв.

Към фонд Общи резерви ще се отнесат общо 349 340 лв. от печалбата на дружеството, а 2 190 464 лв. ще останат за Други резерви.

Изплащането на дивидента ще започне на 13 януари 2009 г. и ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД и Корпоративна търговска банка АД. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинга на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23 октомври тази година.

Днес акциите на Енергоремонг Холдинг се понижиха с 22.06% и се котираха на средна цена от 33.84 лв.