Консолидирана печалба в размер на 729 хиляди лева е реализирал производителят на медицински консумативи Етропал АД, съобщават от дружеството. Печалбата на компанията преди лихви, данъци и амортизации е в размер на 1.45 милиона лева. Консолидираните приходи за полугодието 7.15 милиона лева. 

Собственият капитал на дружеството възлиза на 7.79 милиона лева спрямо 6.96 милиона лева към края на 2007 година като отчита ръст от 12%.  Сумата на активите достига 21.15 милиона лева.

Съпоставка по отношение на финансовите показатели със същия период на миналата година не може да бъде направена, тъй като дружеството изготвя консолидирани отчети от м. септември 2007 година.

За информация, Етропал АД е реализирал неконсолидирана печалба за съпоставимия период на 2007 година в размер на 436 хиляди лева и приходи в размер на 6.24 милиона лева.

Във вчерашната търговия сделки с книжа на компанията нямашие, но в петък, 29 август, по позицията бяха прехвърлени 40 акции на дружеството, при това с ръст от 1.16% до 4.35 лв. средна цена за лот.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.