Еврохолд България сключи предварителни договори за продажба на няколко компании от производственото си портфолио, съобщават от дружеството.

Сключен е предварителен договор за продажба на Геоенергопроект (собственик на МВЕЦ Етрополе в процес на изграждане) с компания - стратегически инвеститор. Общата стойност на договора за покупка на акциите с включено поемане на дълг от новия собственик е в размер на 1.3 милиона  лева.

Холдингът сключи предварителен договор за продажба на 51% от участието си във Формопласт. Договорът включва опция за продажба на цялото участие на Еврохолд на по-късен етап. Стойността на сделката за 100% от компанията е 4.4 милиона лева или 1.17 лева за акция.

Еврохолд България сключи и предварителен договор за пакетна продажба на участията си в компаниите Етропал, Евротест Контрол, Изток Плаза, Еврохотелс, както и на притежавания от холдинга миноритарен дял в Пластхим. Общата стойност на сделката е в размер на 34 милиона лева, от които 21 милиона лева за покупка на акциите, а 13 милиона лева са дълговете, които се трансферират заедно с продадените компании. Цената на акция по договора за продажба на Етропал е в размер на 2.08 лева или 10.4 милиона лева за 100% от компанията.

Общата стойност на сделките по всички сключени  договори за продажба на компании е в размер на приблизително 40 милиона лева, от които 25.5 милиона лева са за покупка на акциите, а 14 милиона лева е стойността на дълговете на продадените дружества. За полугодието на 2010 г., приносът на компаниите, които са предмет на договори за покупко-продажба като дял от консолидираните приходи на Еврохолд, възлиза на 7.3%, а делът на активите им е в размер на 7% от консолидираните активи на Еврохолд. Нетният счетоводен резултат от сделките за Еврохолд се очаква да бъде печалба в размер на 5.4 милиона лева.

Получените средства, холдингът възнамерява приоритетно да използва за намаляване на дълговете на компанията. Общият размер на кредитите към банки, облигационни емисии и задължения към  други финансови институции, които ще бъдат погасени или трансферирани заедно с продадените компании ще надхвърлят 35.4 милиона лева или приблизително 17% от общите дългове по това перо. Намалението на консолидираната  задлъжнялост ще бъде със 38%, ако се изключи влиянието на дълга на  лизинговата група, която поради естеството си на дейност се финансира почти изцяло чрез заемни средства.  След приключване на транзакциите, консолидираните разходи за лихви на Еврохолд  ще се намалят с 3 милиона лева годишно.

Продажбата ще позволи на мениджмънта да се фокусира изцяло върху управлението на компаниите от стратегическото си портфолио – Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Холдинг, Авто Юнион Груп и Еврофинанс.

Очакава се сделките да бъдат финализирани до края на месец септември.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!