Предварителният финансов отчет за 2007 г. на дружествата от Euroins Insurance Group / EIG / - ЗД Евроинс АД, Евроинс Румъния и ЗОК Св. Николай Чудотворец показва, че те са реализирали премиен приход в размер на 121 млн. лева, спрямо 91.3 млн. лева за 2006 г. Ръстът по този показател е 32.6%.

В края на 2007 г. Еврохолд България АД извърши преструктуриране на застрахователното си направление като създаде 100% дъщерен подхолдинг – Euroins Insurance Group / EIG /, в който са включени ЗД Евроинс АД, Euroins Romania и ЗОК. Св. Николай Чудотворец.

Дъщерният застрахователен подхолдинг на Еврохолд България АД отчита ръст от над 77% на нетната си печалба за миналата година, която е в размер на 5.5 млн. лева спрямо 3 млн. лева за същия период година по-рано.

Административните разходи са в размер на 28.3 млн. лева и нарастват с едва 16.2%.

Брутната сума на изплатените обезщетения за 2007 г. възлиза на 46.3 млн. лева спрямо 28.4 млн. лв за 2006 г. Съотношението между изплатените обезщетения и реализирания премиен приход от компаниите в групата към края за миналата година е в размер на 38.2%.

За 2007 г. Евроинс Румъния отчита 42.4% ръст на премийния си приход, който достига 54.4 млн. лева спрямо реализираните 38.2 млн. лева през 2006 г. Делът на административните разходи в премийния приход намалява с 33.7%, което е една от основните причини компанията да излезе на печалба в размер на 141 хил. лева спрямо загуба от 991 хил. лева за 2006 г. Брутната сума на изплатените обезщетения съгласно предварителния финансов отчет за 2007 г. е в размер на 25.2 млн. лева.

Застрахователните резерви на дружеството нарастват от 13.4 млн. лева на 20.6 млн. лева или ръст от 54.2%. Собственият капитал на Евроинс Румъния към края на 2007 г. се увеличава над 3 пъти в сравнение с началото на годината - от 4 млн. лева на 13.3 млн. лева. През миналата годинаЗД Евроинс АД и Евроинс Румъния са обслужили над 620 000 клиента.

ЗОК Св. Николай Чудотворец е реализирал ръст на премийния си приход за 2007 г. от над 86% или 683 хил. лева спрямо 367 хил. лева за предходната година. Делът на административните разходи в премийния приход на дружеството намалява с 11.2%. Собственият капитал на компанията към края на 2007 г. нараства над 3 пъти - от 688 хил. лева за предходния отчетен период на 2.084 млн. лева. Здравноосигурителните резерви са в размер на 336 хил. лева спрямо 176 хил. лева за 2006 г. ЗОК Св. Николай Чудотворец отчита и двукратно нарастване на броя осигурени лица, които към края на 2007 г. са над 6 500 спрямо 3 200 за 2006 г.

В края на 2007 г. Еврохолд България АД извърши преструктуриране на застрахователното си направление като създаде 100% дъщерен подхолдинг – Euroins Insurance Group / EIG /, в който са включени ЗД Евроинс АД, Euroins Romania и ЗОК. Св. Николай Чудотворец.