Еуротерра България АД ще сключи договор с Туин Груп АД за учредяване на право на строеж върху недвижим имот. Решението е взето на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 12 декември тази година, стана ясно от съобщение на БФБ-София.

Урегулираният поземлен имот IV-994 се намира в София, район Витоша, местността Гърдова глава, квартал 18 и е с площ от 1 950 кв.м.

Туин Груп АД ще учреди в полза на Еуротерра България АД право на строеж за построяване на жилищни сгради с разгърната застроена площ 2 535 кв.м. Учредителят си запазва правото на строеж върху обекти, представляващи около 20% от новопостроените жилищни сгради, които Еуротерра България АД ще построи със собствени средства срещу отстъпеното му право на строеж.

Съгласно условията на договора, след изграждането на сградите Туин Груп АД ще бъде собственик на около 20% от новопостроените сгради, а Еуротерра България АД ще бъде собственик на около 80%.

Пазарната стойност на недвижимия имот е 429 хил. евро, съгласно експертната оценка на лицензирания оценител. Стойността на строителството е около 650 евро на кв.м.

Общото събрание е овластило Съвета на директорите да извърши всички други правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание и сключване на сделката.

Еуротерра България АД излезе на фондовата борса през лятото на 2005 година. Капиталът на дружеството е 7 млн. лева, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Дружеството е създадено през 2003 г. с основен капитал от 50 хил. лв.

Еуротерра България АД ще инвестира в недвижими имоти в жилища и бизнес сгради. Собственици на компанията са Олга Терияну, Михаил Терианус и Пантазис Михаил Терианос.