Извънредно общо събрание на акционерите свиква Еуротерра България АД. То е насроченото за 12 декември, а при липса кворум ще се отложи за 28 декември.

На него ще бъде обсъдена възможността за осъществяване на сделка за придобиване на дълготрайни активи. Процедурата е следствие на съществуващи вземания, които дружеството има право да уреди по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случая се касае за сделка с Туин Груп АД, за учредяване право на строеж на недвижим имот върху урегулиран парцел с площ 1 950 квадратни метра, намиращ се в район Витоша. Според експретна оценка пазарната стойност на имота е 429 хил. евро.

Параметрите по сделката ще бъдат изложени в мотивиран доклад от Съвета на директорите на Еуротерра, като акционерите ще гласуват за овластяване на управителния орган да извърши планираното придобиване на активи.

Право на глас в извънредното общо събрание имат лицата, вписани в Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието.