Еврохолд България АД, пряко и чрез свои дъщерни дружества, е записал и ще заплати 3 192 122 броя акции от увеличението на капитала на Булленд АДСИЦ. Това станаясно от съобщение, публикувано в сайта на борсата.

Заедно с притежаваните до момента 417 850 ценни книги след приключване на процедурата,холдингът ще притежава над 25% от капитала на дружеството за инвестиции в недвижими имоти.
С придобиването на тези акции, Еврохолд България АД ще постигне оптимизация на дейността на своята Дивизия за недвижими имоти и в по-голяма степен ще се възползва от потенциала на този пазар.

Булленд АДСИЦ ще увеличи капитала си от 5 469 641 лв. на 16 408 923 лв. чрез издаване на 10 939 282 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 1.25 лв.

Вчера излезе консолидираният отчет на Еврохолд България АД. За деветмесечието на годината холдингът отчита печалба в размер на 10.55 млн. лв.. а за цялата година от компанията предвиждат 330 млн. лв. приходи и нетна печалба от 22.7 млн. лв.