На 25 октомври Еврохолд България АД извърши и последното плащане по облигационна емисия ISIN: BG2100030076, емитирана през 2007 г., съобщи дружеството в съобщение до БФБ.

Холдингът изплати 3 410 милиона евро, от които 3 333 милиона евро трето последно главнично плащане и 77 хиляди евро шесто последно лихвено плащане. Поради настъпилия падеж, емисията в размер на 10 милиона евро е свалена от търговия на БФБ.

През септември и октомври Еврохолд България погаси и всичките си задължения по банкови кредити. Към настоящия момент единственото задължение на дружеството е мезанинов дълг, падежиращ еднократно в края на 2015 г.