Еврохолд – България АД представи отчета си за второто тримесечие на 2010 г. Към 30.06 дружеството отчита загуба в размер на 3.26 млн. лв., което представлява 43% намаление на загубата, сравнено с първо полугодие на 2009 година /тогава в размер на 5.8 млн. лв/.

В междинния доклад на Еврохолд се посочва, че общите разходи отчитат тенденция на намаление от началото на текущата година, като в края на първо полугодие са в размер на 4.76 милиона лева спрямо 8.07 милиона лева за първите шест месеца на 2009 година.

Разходите за лихви намаляват до 1.9 милиона лева за първо тримесечие на 2010 година спрямо 2.9 милиона лева за същия период на 2009 година вследствие на редуцирания дълг на компанията.За цялото първо полугодие разходите за лихви са в размер на 3.87 милиона лева.

Същевременно приходите за първите три месеца на 2010 година са нараснали с над 20%, като достигат 742 хиляди лева. В края на второ тримесечие общите приходи възлизат на 1.50 милиона лева спрямо 2.35 милиона лева, отчетени през същия период на 2009 година.

Вкрая на първото полугодие активите на компанията възлизат на 318.4 милиона лева, съпоставени с 316.4 милиона лева към края на 2009 година. Собственият капитал е в размер на 186 милиона лева.

На 26 април Еврохолд изплати 3.487 милиона евро главница и лихва по тригодишнитеоблигации на компанията. Емисията е с падеж 25 октомври 2010 година и е в размер на 10 милиона евро, като с извършеното плащане бе погасена втората третина от главницата. Последното плащане ще бъде направено с изтичането й. Остатъчната главница е в размер на 3.334 милиона евро.