На 1 януари 2011 г. ще започне да функционира новият европейски надзорен орган в областта на ценните книжа: Европейски орган за ценни книжа и пазари, ESMA. Към него ще бъде създадена Консултативна група на пазарните участници в сферата на ценните книжа от 30 члена. До 23 декември тази година протича процедурата за подаване на заявки от заинтересуваните кандидати – съобщи Комисията по финансов надзор.

Членовете на Консултативната група ще представляват в балансирано съотношение участниците на финансовите пазари, действащи в ЕС, техни служители, както и потребители на финансови услуги, представители на малки и средни предприятия и изтъкнати представители на академичните среди. Заинтересуваните кандидати могат да намерят условията за кандидатстване и формуляри на сайта на надзорния орган.

От своя страна, ESMA ще се консултира с групата във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво /регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение/, както и по отношение на насоки и препоръки.

Аналогична покана е отправена към заинтересуваните да участват в консултативна група в сферата на застраховането, към новия европейски надзорен орган в областта на застраховането и пенсионното осигуряване EIOPA. Към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ще бъдат създадени две Консултативни групи: в сферата на застраховането и презастраховането и в сферата на професионалното пенсионно осигуряване.

Групите се създават с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на EIOPA. Предвижда се EIOPA да провежда консултации с консултативните групи във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво. Консултативните групи в застрахователния и пенсионния сектор също ще се състоят от по 30 членове.