С около 50% ежегодно са нараствали делата за несъстоятелност за последните 3 години. През 2008 г новообразуваните дела са 509, като най-много са били в Софийския градски съд и окръжните съдилища във Варна и Пловдив, а в същото време са приключили 489 дела.

През 2009 г новите дела вече са 709, а приключилите са 723, и през 2010 г те са 1028 при 1103 приключили. За сравнение пререгистрираните в Търговския регистър фирми до момента са малко над 500 000.

До 3 месеца приключват половината от делата, но това са най-вече тези, при които при откриване на производството по  несъстоятелност длъжникът не е имал никакво имущество. Успех за синдика и съдията е ако такова производство приключи за 3 години, коментира председателят на Софийския окръжен съд Владимир Иванчев.

Една от причините за бавене на делата е механизмът на определяне възнаграждението на синдиците, обясни адвокат Георги Събев, изпълнител на обществената поръчка по проекта.

Сега синдиците получават по закон ежемесечно възнаграждение и окончателно като процент от осребреното имущество. На пръсти се броят обаче случаите, когато им е определено окончателно възнаграждение и това не ги стимулира да приключват бързо процедурата. Това ще е едно от предложенията за промяна в Търговския закон, които в края на юни ще бъдат внесени в правосъдно то министерство.

Сред другите практически проблеми са недобри норми в оздравителното производство, неясен и недобре оформен статут на синдика и осребряването на имуществото.

Всички документи и стъпки по процедурата трябва да са максимално публични и достъпни за всички заинтересовани страни – кредитори, държавни институции и медии, като за целта със законодателни промени всички документи по тях трябва да влязат в Търговския регистър и отделно на интернет сайт, като се свържат и с информационните системи на съдилищата, поясни адвокат Събев.

Трябва да се намери правна основа и на публичното водене на книгата по несъстоятелност.

Сегашната уредба на несъстоятелността дава много големи възможности недобросъвестен кредитор да въздейства на синдика и в някои случаи може да се окаже натиск при вземане на решение от страна на синдика, обясни Нели Маданска, главен инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието. Има редица законови несъответствия и драстично разминаване на сроковете на обжалване между Търговския закон и ГПК.