ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ започва строителството на още пет вилни сгради от Етап ІІІ на ваканционно селище „Санта Марина” в Созопол. В тях ще бъдат инвестирани 7 788 197 лв., а общата им разгъната застроена площ ще е 6 855.81 кв. м., става ясно от подписано днес допълнително споразумение към договора за строителство на „Санта Марина” Етап ІІІ.

В следствие на това фондът вече има 12 вили, строени в архитектурен стил на българското възраждане от 17-19-ти век и с традиционни за Созопол материали. Строителството от третия етап ще продължи до 2011 година, а продажбите на апартаменти от там се очаква да започнат още през 2008 г.

ФеърПлей Пропртис АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспекта си за увеличение на капитала от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв., чрез издаване на 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Очаква се увеличението да започне към средата на януари 2008 г. и да приключи в началото на месец март.

Наскоро дружеството обяви очакванията си да разпредели по 14 стотинки на акция дивидент за 2007 г., ако увеличението на капитала приключи след разпределението на печалбата или по 12 стотинки, ако дивидентите бъдат разпределени след увеличението.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ има 14.59% пазарен дял при секюритизацита на недвижими имоти без земеделска земя. Дружеството е листвано на БФБ - София на 17 февруари 2006 г., а основен акционер в него е ФеърПлей Интернешънъл АД с 65 % дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.