От тази година фирмите ще подават годишните си отчети на едно място – или в Националната агенция за приходите, или в Националния статистически институт. С годишните декларации за облагане с подоходен данък дружествата ще представят една и съща информация пред двете ведомства, които ще си я предават по електронен път. Промяната е предвидена в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

От тази година влизат в сила измененията, според които фирмите ще могат да изберат в коя от двете институции да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са две – по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация ще става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата, смятат от приходната администрация. В резултат на направената промяна НАП ще използва електронната система и създадената организация в НСИ за събиране и въвеждане на данните от годишния финансов отчет в електронен вид.

Годишните отчети за дейността ще са в различна форма за различните видове дружества – един е образецът за едноличните търговци, друг за финансовите предприятия, трети за политическите партии и лицата с нестопанска цел. Образците на годишните отчети за дейността са публикувани на сайтовете на двете институции.