Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на облигации, издадени от Флорина България АД.

Емисията е в размер на 8 млн. евро, разпределени в 8 хил.броя облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка.

Фиксираният лихвен процент е 7.50% на годишна база, с лихвени плащания на всеки три месеца. Срокът на облигационния заем е от 84 месеца, считан от 14 септември 2007 г. и с падеж 14 септември 2014 г.

Вписва емисията в публичния регистър и вписва Флорина България АД като емитент.

Основно дейността на Флорина България АД е насочена към производство и дистрибуция на плодови сокове, нектари и газирани напитки. Основен акционер на дружеството е Георгиос Хонеос, притежаващ 93% от капитала.