Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ сключи с Юробанк И Еф Джи България АД договор за овърдрафтен кредит с лимит в размер на 2.9 млн. евро, съобщиха от Българска фондова борса.

Той ще бъде използван за финансиране на текущите разходи на дружеството, свързани с придобиването на активи и извършване на строително-монтажни дейности.

Срокът на кредита е до 3 март 2008 г., като дължимата годишна лихва включва сбора от действащия тримесечен EURIBOR и договорна лихвена надбавка в размер на 1.65% годишно.

От ФНИ България АДСИЦ са сключили предварителен договор с Хай Бизнес Център ЕООД за продажба на 9 поземлени имота с обща площ 31 908 кв. м в София, ж-к Младост IV – местност Камбаните. Имотите са придобити от дружеството чрез търг, организиран от Агенцията за държавни вземания.

Общата продажна цена за имотите възлиза на 17.5 млн. евро и ще бъде изплатена на няколко вноски. Окончателното прехвърляне на имотите ще бъде извършено най-късно до 6 август следващата година.

Общо притежаваните от ФНИ България АДСИЦ земеделски земи възлизат над 36 хил. декара, като дружеството е отдало под аренда над 19 хил. дка.