Съветът на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ е взел решение за увеличаване на капитала на дружеството от 650 хил. лв. на 975 хил. лв. чрез издаване на 325 хил. броя акции с право на глас, съобщиха от борсата. Решението е взето на 22 ноември тази година.

Номиналната стойност на акция е в размер на 1 лев, а емисионната - 3.20 лв. всяка. Увеличението на капитала на дружеството ще се счита за успешно при записването и заплащането на минимум 260 хил. броя нови акции.


За извършване на обслужването по увеличението е избран ИП София Интернешънъл Секюритиз АД. Договорът с инвестиционния посредник ще бъде подписан от Орлин Александров, прокурист.


Дружеството със специална инвестиционна цел е учредено през февруари 2006 г. Дейността на фонда е секюритизация на вземания в проекти в сферата на енергийната ефективност и енергетиката.