Държавен фонд „Земеделие” извърши плащания за общо 13.3 млн. лв., съобщиха от фонда.

От тази сума по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. са изплатени проекти за общо 9 879 233 лв.

Плащанията по ПРСР 2007-2013 г. включват следните инвестиционни направления:

- Мерки 321 и 322 „Основните услуги за населението и икономиката в селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места – авансови плащания на общини” за 6.3 млн. лв.;

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – проекти за 2.7 млн. лв.;

- Мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране ” – проекти за 597 336 лв.;

- Техническа помощ и Мярка 431 ЛИДЕР – проекти за 234 311 лв.

Отделно, от ведомството са изплатени и проекти по линия на прилаганите пазарни мерки от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за 3.5 млн. лв. Тези плащания включват преведени средства в секторите „Полски култури” – интервенционни механизми, „Месо и пчеларство” – пчеларска програма, „Вино” – програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други.