Форуком АД-Хасково е придобил 175 хил. акции, представляващи 24.48% от капитала на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ, съобщи Българска фондова борса.

Продавач на пакета е ФК Форуком и ко ООД-Хасково, като след прехвърлянето дела му в дружеството със специална инвестиционна цел, е паднал до 13.98%.

Справка в АПИС показа, че собственици на Форуком АД са Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов с 70 и 30% от капитала на дружеството.

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на „Форуком фонд имоти” АДСИЦ да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел на 27 септември тази година.

Учредители на дружеството са Форуком и компания ООД с 50% от капитала, Аква - 3 ООД с 20%, ДФ Бенч Марк Фонд – 1 с 13.64% и ИД Бенч Марк Фонд – 2 с 16.36%.

Изпълнителен директор на Форуком фонд имоти АДСИЦ е Делян Добрев, а председател на Съвета на директорите – Росица Гаргова.