Изпълнителната агенция по околна среда е администрация на национално ниво, пряко подчинена на министъра на околната среда и водите. Това каза в предаването „Седмицата” на Дарик Ваня Григорова, директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

„Европейските агенции по околна среда повечето са изпълнителни агенции към министерствата, нашата агенция също е от този вид. Тя отговаря за прилагането на политиките, които развива министерството. Имаме четири големи потоци дейности, като например лабораторно-аналитичната. Имаме 15 лаборатории, те генерират първичните данни по качество на околната среда и по контрол. Мониторинг и оценка на околната среда е другата линия, за която отговаряме”, обясни тя.

„От юни 2011 г. агенцията е компетентен орган по издаване на комплексните разрешителни на най-големите промишлени заводи. Те са около 460 в страната. Издават се разрешителни за емисии на парникови газове, необходимо условие за търговията с квоти за емисии”, поясни Григорова.

За доклада за опазването на околната среда, Григорова посочи, че постигат с този формат на доклада пълна съвместимост при докладването в Европейската агенция по околна среда. „Данни са предоставени от ИАГ, те са национално валидирани данни. Отчита се, че през 2010 г. около 37,3% от територията на страната е площта на горския фонд. Истинските залесени горски площи са 34%. Делът на общата горска площ е нараснал с 2% от 2000 до 2010 г. А делът на залесените територии се е увеличил с 3,4%”, съобщи Ваня Григорова.

В горски фонд влиза и недървопроизводителната горска площ и незалесените горски площи, и те формират горския фонд. допълни Григорова. Това означава, че има увеличение на горските площи в България в периода 2000-2010 г. „Нарастват устойчиво, макар и бавно. Влошава се качеството обаче на живот в градовете. Оценяваме компонента атмосферен въздух. В градовете най-голям проблем е замърсяването с фини прахови частици. Друг проблем е и наднорменият шум”, каза още тя.

Григорова информира, че България е в средно, умерено добро здравословно състояние на горите измежду 39 страни в Европа. За нас е важно независимо на кого, как ще му се отреди да стопанисва дадена територия от горския фонд, да бъдат спазени процедурите по екологичната оценка и въздействието върху околната среда. Не би могло да се заобиколят тези процедури, защото те се отнасят за много стратегически документи, подчерта директорът на Изпълнителната агенция по околна среда.