В Комисията за защита на конкуренцията / КЗК / е постъпило уведомление, с което се уведомява за намерението на Химимпорт АД да придобие всички акции с право на глас от капитала на Молет АД, стана ясно от съобщение в сайта на комисията.

Чрез придобиването ще се осъществи концентрация на стопанска дейност и поради това искането от Химимпорт АД е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

В тази връзка всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на България.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение / 18. 02. 2008 г. /, като бъде подкрепено със съответни доказателства.