Конвертирането на 152 999 привилегировани акции в обикновени налага промяна в регистъра на двете емисии, които Химимпорт АД държи на Българска фондова борса.

С дата 7 януари 2010 година се променят параметрите на емисията обикновени акции и емисията привилегировани акции. 

От 150 424 391 регистрирани за търговия ценни книги, първата от емисиите се увеличава като размер до 150 577 390 акции. Обартно, емисият привилегировани акции намалява от 89 221 876 на 89 068 877  акции, съобщават от БФБ.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!