Увеличаване на пазарния дял и подобряване на финансовите показатели на Асенова крепост АД цели със сделка по придобиване Химимпорт инвест АД. Процедурата ще се извърши чрез сделка с ценни книжа, срещу която Комисията за защита на конкуренцията не се противопоставя.

За  да оцени ефекта от сделката, КЗК изследва положението на двете предприятия на пазара на полимерни опаковки и материали преди и след концентрацията.

Анализът показва, че никое от дружествата на Химимпорт Инвест не осъществява дейност на съответния пазар и на свързани с него пазари и поради това не може да се очаква промяна в неговата структура.

Асенова крепост е публично акционерно дружество с дългогодишен опит като производител на полимерни опаковки и материали с приложение в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, химическата промишленост.

Холдингът планира да разработи нови изделия по изисквания на клиенти, както и да внедри нови мощности за рециклиране на вторични пластмаси от битови отпадъци. В дългосрочна перспектива дружеството предвижда и разнообразяване на продуктовата листа.

КЗК разрешава концентрацията, като счита, че сделката няма да има негативно отражение върху ефективната конкуренция на съответния пазар.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!