Емисията от акции на Недвижими имоти София АДСИЦ ще бъде въведена за търговия на Българската фондова борса в понеделник /10 декември/, съобщават от Фондовата борса. Емисията е в размер на 650000 акции с номинална стойност от 1 лв. Акциите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Присвоеният борсов код на емисията е NIS.

Предметът на дейност на дружеството е покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.

На 12 ноември “Недвижими имоти София” АДСИЦ придоби застроен поземлен имот с площ от 9 825 кв. м. Парцелът се намира в софийския квартал Красно село, ул. “Христо Матов” 26.

Дружеството планира покупката също на парцел в регулация, който е в София, кв. Младост ІV. Имотът е с площ 1 800 кв. м, а цената е 150 евро/кв. м