Налице са предпоставки за предсрочна изискуемост на първия облигационен заем на Ален Мак АД /BG 2100024061/, съобщиха от Българската фондова борса.

Дружеството е просрочило плащане спрямо облигационерите в размер на 120 909.20 евро, съставляващо неизплатената част от дължимата на 30.12.2009 г. лихва по заема и не е изпълнило изискуемото си  задължение в продължение на 30 дни от посочената дата на падежа му, уточняват от оператора.

Поради неизпълнение на задълженията от страна на емитента, Корпоративна търговска банка, в качеството й на банка – довереник, е длъжна да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси на облигационерите.

Съгласно предвиденото в условията на емисията и сключения договор банката може да пристъпи към изпълнение върху обезпечението на емисията облигации.

Вчера и от ОББ, в качеството им на банка - довереник по втория облигационен заем на Ален Мак, съобщиха, че заемът е станал изискуем, тъй като дружеството не е погасило лихвени плащания за 121 хил. лв. по първата си облигационна емисия