ИД Надежда АД ще увеличава капитала си двойно, предлагайки на инвеститорите 3 935 119 нови акции, съобщава БФБ.

Номиналната стойност на книжата е 1 лев, а емисионната им е 1.70 лева. Броят на акциите преди увеличението е 3 935 119, като са издадени и същият брой права. Увеличението на капитала ще се счита за успешно при записани и платени най-малко 1 574 047 нови акции.

Присвоеният борсов код на издадените права е R2NAD.

Мениджър на емисията е ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД, а набирателната сметка ще бъде открита в ТБ УниКредит Булбанк АД.

В днешната търговия книжата на финансовият посредник ИД Надежда АД се разменят на цена от 1.76 лева, което е спад с 5.88% при прехвърлени 1 050 ценни книги.