Всички икономически сектори се подобряват през второто тримесечие на 2010 г. спрямо първото тримесечие на годината, но е нужно още време, преди темповете на икономическо възстановяване да компенсират предходните икономически негативи. Това е заключението в месечния икономически обзор на Райфайзенбанк за България.

Според анализаторите на банката, положителните сигнали от реалния сектор, установени от тях по-рано, сега се потвърждават: през второто тримесечие за пръв път нараства обемът на добавената стойност, икономическият спад се забавя до 1.4% на годишна база. Износът продължава да се ускорява, а търговският дефицит е рекордно нисък през юли. Силният нетен туризъм през месец юли също допринася за висока положителна стойност на текущата сметка.

Същевременно потреблението е най-слабият компонент на икономиката, тъй като домакинствата имат стимули за спестяване, а несигурността за бъдещата заетост продължава. Потреблението продължава да се влошава, като се свива с 4% спрямо второто тримесечие на 2009 г.

Според главния икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев, възстановяването на доверието на икономическите агенти е нормално да отнеме повече време, тъй като усещането за сигурност се губи лесно, но се възвръща трудно и продължително. Все пак, резултатите от второто полугодие би трябвало да компенсират негативните развития от първото. Към края на годината също и потреблението е възможно да реализира известен растеж.

Забележими икономически тенденции са ускоряващата се инфлация с оглед наближаващите есенни месеци, както и спадът на безработицата до 9.2% основно поради високото търсене на сезонни работници.

По икономически сектори, индустрията преминава на положителна територия за първи път от третото тримесечие на 2008 г. (1.6% реален растеж). Добавената стойност в промишлеността е нараснала реално с 2.9%, което се дължи на възстановяване както на външния, така и на вътрешния пазар. Строителството продължава да се свива през 2010 г., макар и със забавящ се темп. Добавената стойност в селското стопанство е ускорила реалния си растеж до 3.8%, при 0.9% през предходното тримесечие.

Положително развитие демонстрират отраслите търговия, хотели и ресторанти, транспорт и съобщения. По-доброто от очакваното представяне на ЕС и Еврозоната означава и продължаване на нарастването на българския износ.

Във финансовата сфера анализаторите на Райфайзен очакват кредитирането да остане относително слабо през следващите няколко месеца, като по-осезателно възстановяване ще се случи едва през следващата година. За пръв път от март 2009 г. количеството на парите извън банките нараства, като причината за това отчасти е ниската база през миналата година.

Брутният външен дълг е намален с близо 1 млрд. евро от началото на годината вследствие на акумулираните свободни финансови ресурси в страната. През месец юли банките са погасили дългосрочни заеми за 307.8 млн. евро. В публичните финанси също се наблюдават позитивни тенденции. Притокът на европейски фондове доведе до бюджетен излишък през юли. Фискалният резерв също се подобрява на месечна база.