Министърът на околната среда и водите Нона Караджова прие с постановление на Министерски съвет пренасочване на неусвоените средства за регионалното депо за битови отпадъци в размер на близо 3 млн. лв. Средствата ще отидат в републиканския бюджет по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г. от екологичен обект на община Враца, „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за твърди битови на общините Враца и Мездра" и обект на „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови на общините Враца и Мездра".

Неусвоените средства са в резултат на продължаващите 3 месеца процедури по обжалването на двете фирми срещу решението на кмета д-р Костадин Шахов за избор на изпълнител. Жалбите са разгледани от Комисията по защита на конкуренцията и са оставени без уважение. В  момента те са внесени във Върховния административен съд. Министър Нона Караджова увери, че двата обекта ще бъдат изградени през 2011г.