Съществува риск за извършване на незаконосъобразни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2009 г. Това е записано в доклада на Сметната палата за направения одит на изпълнението на бюджета на Министерски съвет за периода от 1 януари до 31 юли тази година, съобщиха от ведомството.

Извършеният одит за изпълнението на бюджета на МС е за политика ”Определяне на националните приоритети и координация на политиките”; на програма „Национален компенсационен жилищен фонд”; на програма „Администрация”. Липсват адекватни контролни дейности, които да осигурят извършването на разходи по бюджета на кабинета по законосъобразен и икономичен начин, отчитат от Сметната палата. Това са само част от нарушенията, констатирани от одиторите. Според тях, не са определени проблемните области при осъществяване на функциите на Министерски съвет и неговата администрация. Едно от сериозните нарушения е при Националния компенсационен жилищен фонд. Според доклада - утвърденият размер на средствата за компенсиране на правоимащите лица е 13 пъти по-малък от възможния максимален размер на субсидията. Въпреки това – тази програма е единствената, която отговаря на целите си.

Според одиторите - съставеният бюджет на кабинета за 2009 г. не е базиран на взаимната връзка между очаквани резултати и вложени ресурси и не дава възможност за измерване на степента на постигнатите цели. Проверките на програмите за определяне на вътрешната и външна политика на България, координация на националните политики и за администрацията не са обвързани с постигането на цели, а са направени заради финансирането на определени дейности в структурните звена. Фрапантни са нарушенията и при управлението на ведомствените жилища. Към края на юли ведомственият фонд включва 61 жилища. Част от тях обаче се ползват от хора, които вече нямат право на това. Освен това наемите не са актуализирани. Сметната палата изпрати на главния прокурор резултатите от финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерски съвет от първи януари 2008 г. до 31 юли 2009 г.